Oprichting van: stichtingen, verenigingen, B.V.’s, andere rechtspersonen, personenvennootschappen en fondsen

Wil je een rechtspersoon oprichten? Wij kunnen helpen! Voor de oprichting van een stichting, BV, NV, coöperatie of vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) is altijd een notariële akte nodig. In de akte van oprichting worden de statuten opgenomen. De statuten bevatten onder meer de naam en het doel van de rechtspersoon. Ook bevatten de statuten regelingen over de benoeming en ontslag van bestuurders en eventuele toezichthouders.

Stichting
Een stichting kan ook worden opgericht bij testament en een vereniging van eigenaars van appartementsrechten wordt opgericht bij de akte van splitsing in appartementsrechten.

Stichtingen worden opgericht met een bepaald doel. Vaak is dat doel missie-gedreven, zoals het ondersteunen van maatschappelijk relevante projecten. Daarnaast richten wij vaak stichtingen op met het doel om op te treden als administratiekantoor of voor de indiening van massaschadeclaims onder de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie ('WCAM').

Bijzondere expertise hebben wij bij de begeleiding van stichtingen die opereren in het (semi-)publieke domein, zoals brancheorganisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, algemeen nu beogende instellingen (ANBI's), steunstichtingen, politieke partijen en stichtingen die opgericht worden door een gemeente, provincie of andere overheid.

B.V.
Een B.V. wordt vaak opgericht om een onderneming in te kunnen voeren. Een B.V. heeft na oprichting een of meer aandeelhouders. Afhankelijk van de wens van de oprichter(s) kunnen de statuten allerlei regelingen bevatten voor het wel of niet mogen zijn van aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder. Ook kunnen allerlei regelingen worden opgenomen om aandelen in de B.V. al dan niet over te kunnen dragen aan een ander.

BV's worden vaak opgericht voor start-ups & scale-ups of de herstructurering daarvan. Daarbij wordt de bestaande onderneming overgedragen aan een of meer nieuwe B.V.'s om risico's te spreiden en om eventuele investeerders toe te laten.

Ook zijn wij veel betrokken bij B.V.'s waar rechten van intellectuele eigendom in worden ondergebracht, bijvoorbeeld vanwege de beperking van risico's om die IE-rechten kwijt te raken of om juist van fiscale investeringsmogelijkheden optimaal gebruik te kunnen maken. Daarbij werken wij graag samen met jouw IE-adviseur en fiscalist adviseur. Zo zorgen we ervoor dat een B.V. voor bescherming van jouw IE-rechten past bij jouw specifieke situatie en behoeften.

Vereniging
Wij zijn betrokken bij de ondersteuning van diverse branche- en sportverenigingen. Deze - regelmatig grote - verenigingen kennen vaak uitdagingen bij de wijze waarop de leden betrokken kunnen of moeten zijn bij besluitvorming binnen de vereniging. Ook is het opmaken van een passend huishoudelijk reglement en de introductie van klachtmogelijkheden een vraag die wij veel bij grote verenigingen zien.

Coöperatie
De coöperatie is een bijzonder vorm van een verenging. Deze is gericht op het behalen van een 'stoffelijk voordeel' voor de leden. Wij ondersteunen zowel coöperaties binnen het ambulancevervoer, als coöperaties die gezamenlijk in- en verkopen of als financieringscoöperatie worden gebruikt.

C.V.
De commanditaire vennootschap wordt vaak gebruikt bij de exploitatie van gronden en/of vastgoed. De CV wordt ook gebruikt bij het anonimiseren van vermogen ('privacystructuren') en/of het overdragen van vermogen naar de volgende generatie.

Wij ondersteunen jou bij alle civielrechtelijke aspecten van een CV. Daarbij werken wij graag samen met jouw accountant, fiscalist of juridisch adviseur. Zo zorgen we ervoor dat een CV waarbij jij betrokken bent een passende structuur heeft die past bij jouw specifieke situatie en behoeften.

Fonds voor gemene rekening
Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst waarbij meerdere personen vermogen bij elkaar brengen. Dat vermogen wordt beheerd en bewaard door een bewaarder (vaak een stichting) en een beheerder (ook vaak een stichting) aanstellen. De partijen kunnen ook zelf de rol van beheerder en bewaarder vervullen of dat aan een professionele partij overlaten.

Wij ondersteunen jou bij alle civielrechtelijke aspecten van het aangaan of wijzigen van een fonds voor gemene rekening. Daarbij werken wij graag samen met jouw accountant, fiscalist of juridisch adviseur. Zo zorgen we ervoor dat een C.V. waarbij jij betrokken bent een passende structuur heeft die past bij jouw specifieke situatie en behoeften.

Wij staan voor u klaar

Ondernemingsrecht

Eelko Smit

Notaris & partner

Ondernemingsrecht

Wouter Admiraal

Kandidaat-notaris & partner