Een door ons verzonden e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien een e-mailbericht bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval het bericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.

Auteursrecht op een e-mailbericht en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor om onszelf te presenteren als auteurs van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van e-mailberichten en/of daarmee verzonden documenten.

Wij staan er niet voor in dat de integriteit van e-mailberichten behouden is gebleven noch dat e-mailberichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst (door derden).

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Any e-mail message (including any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). If an e-mail message was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them to third parties, because the message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy.

Copyright in an e-mail message and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of any e-mail message or such documents.

We do not guarantee that the integrity of e-mail communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.

Our liability shall always be limited to the amount which is made payable under the firm's professional liability policy in the matter concerned.